Obecné podmínky, ubytovací řád a storno podmínky

REZIDENCE NAD MĚSTEM s.r.o. IČO: 04603567
Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

 

Objednání a rezervace ubytování

 • Ubytování je možné objednat elektronicky přes rezervační systém na našich internetových stránkách, e-mailem, případně telefonicky.
 • Rezervace se stává závaznou po zaplacení zálohy, zaplacené nejpozději do data splatnosti uvedené na zálohové faktuře nebo dle dohody s ubytovatelem.

 

Ceny ubytování

 • Cena ubytování je stanovena dle ceníku dostupného na našich internetových stránkách. V ceně je zahrnuta spotřeba vody, energií a parkování a místní poplatky za ubytování.
 • Při potvrzení objednávky Vás požádáme o zaplacení zálohy. Výše zálohy je stanovena ve výši 50 %
  z celkové ceny ubytování.
 • Cena za ubytování se platí převodem na účet ubytovatele nebo platební kartou, před začátkem doby sjednaného ubytování (v termínu začátku pobytu je podmínkou, aby již byly peníze připsány na účet ubytovatele).

 

Storno podmínky

Zrušení rezervace pronájmu apartmánu je možné provést e-mailem nebo telefonicky. Za zrušení rezervace pronájmu apartmánu se též považuje nezaplacení ceny za pronájem, případně nezaplacení doplatku za pronájem. Za zrušení rezervace apartmánu budou počítány stornopoplatky ve výši:

​Při zrušení pobytu 30 dní a více před domluveným termínem příjezdu – storno poplatek ve výši 0%
z ceny pobytu

Při zrušení pobytu 29 až 8 dní před domluveným termínem příjezdu – storno poplatek ve výši 50%
z ceny pobytu

Při zrušení pobytu 7 a méně dní před domluveným termínem příjezdu – storno poplatek ve výši 80%
z ceny pobytu

V případě mimořádných opatření Vlády ČR, která neumožní ubytování, vracíme 100% z již zaplacené částky.

Při zrušení pronájmu apartmánu zašle pronajímatel zaplacenou zálohu po odečtení příslušného stornopoplatku zpět na účet, ze kterého byla provedena platba zálohy, případně doplatku pronájmu, a to nejdéle do 15 dnů od obdržení informace o zrušení pronájmu.

 

Začátek a konec ubytování

 • Ubytovat je možné pouze osoby, které se prokáží platným dokladem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem). Identifikační údaje z dokladu totožnosti zanese provozovatel do knihy ubytovaných hostů – nebo vyplní host on line check in.
 • Ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat předem nenahlášené osoby včetně dětí
 • Ubytování domácích zvířat je možné pouze po předchozí dohodě s ubytovatelem.
 • Pokud není nastoupen pobyt ve sjednaný den, zaniká nárok na sjednané ubytování bez náhrady.
 • Užívání ubytování je pouze na dobu předem sjednanou mezi ubytovatelem a ubytovaným.

 

Pravidla ubytování

 • Ubytovaný má právo užívat apartmán s kuchyňským koutem a sociálním zařízením, dále prostranství před apartmány, vyhrazené místo na uložení kol a parkovací místo v areálu.
 • V apartmánech je zakázáno kouřit.
 • Topení v apartmánech je zajištěno podlahovým topením, provoz si zajišťuje ubytovaný dle vlastní potřeby.
 • Návštěvy neubytovaných osob jsou možné pouze se souhlasem ubytovatele.
 • V době od 22:00 do 07:00 je ubytovaný povinen dodržovat noční klid.
 • Při odchodu z apartmánu je ubytovaný povinen zhasnout světla, vypnout elektrospotřebiče, přesvědčit se, zda jsou uzavřeny vodovodní uzávěry, uzavřít okno a uzamknout dveře.
 • Kola, kočárky, lyže a ostatní neskladné věci může ubytovaný odložit v „kolárně“. Každý je povinen vždy tento prostor po svém odchodu uzamknout. Jelikož se jedná o společný prostor.
 • V případě způsobení škody je ubytovaný povinen tuto škodu nahradit.
 • Ubytovatel nezodpovídá ubytovanému za škody, které nezavinil.
 • Ubytovaný je povinen dodržovat všechna uvedená pravidla ubytování. V případě, že jsou tato pravidla porušena, má ubytovatel právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku ubytovaného na vrácení poplatků za pobyt.
 • Ubytovaný je plně zodpovědný za nezletilé osoby, které jsou s ním ubytovány.